Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.01.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy, Kuormaajantie 23, 40320 Jyväskylä
puh. 020 743 8320
sähköposti: rikamat@maansiirtorikamat.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Rikama, pasi@maansiirtorikamat.fi, puh. 040 534 7344

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Asiakassuhde
  • Markkinoinnin osalta oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

  • Yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteeseen liittyvä viestintä ja markkinointi, kehittäminen ja seuranta.
  • Viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kontakti- ja asiakashistorian hallinta.
  • Luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, tilauslomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä erilaisilta palveluntarjoajilta (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia tai alustoja tietojesi käsittelyssä. Palveluntarjoajat eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, , ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista

Jätteiden kuljetukseen liittyviä tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla kuntien jätehuoltoviranomaisille.

Kaivinkone ja Maansiirto Rikamat Oy voi luovuttaa, siirtää tai jakaa henkilötietoja palveluidensa tuottamiseen osallistuville alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille sekä pankeille ja vakuutusyhtiöille.

Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ellei muuta ole sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Internet-palvelinten tietokannat ovat suojattu palomuureilla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).